Üniversitelerin önceki yıllarda yapılmış vize, final ve bütünleme sorularını bulabileceğiniz, ders notlarını bulabilecek ve paylaşabileceğiniz, üniversite öğrencileri arasında bir internet portalı.

1-) Aşağıdakilerden hangisi sosyolojik düşünmenin kazanımlarından biri sayılamaz? A) Birey-toplum ilişkisini ortaya koyabilmek B) Toplumsal olayları ve olguları farklı açıdan analiz edebilmek C) Var olan düzenin her açıdan devamlılığını sağlamak D) Bireysel sorunların ardındaki toplumsal nedenleri görebilmeyi sağlamak E) Toplumsal dayanışmanın ve anlayışın gelişimini sağlamak ________________________________________ 2-) Aşağıdakilerden hangisi toplum kavramına ait özelliklerden biri değildir? […]

1. “Toplumsal olaylar bir eşya gibi ele alınmalıdır” İfadesiyle kastedilen aşağıdakilerden hangisidir? A) Ortaya çıkışları bakımından toplumsal olaylarla fiziksel olaylar arasında fark yoktur. B) Toplumsal olaylarla fiziksel olaylar, sonuçları itibariyle aynıdır. C) Toplumsal olayların gözlemiyle fiziksel olayların gözlemi aynıdır. D) Toplumsal olayların fiziksel nedenlere bağlı olduğu unutulmamalıdır. E) Toplumsal olayların gözlenmesinde, önyargılardan arınık olunmalıdır. (1974) […]

1. “Asıl olanın doğa değil, toplum olduğu savı hangi düşünürle başlar A) Sokrat B) Plato C) Aristo D) Sofistler E) Farabi YANIT: A 2. Politika adlı eserin sahibi, “bütün, parçaların toplamından fazla bir şeydir,” “esas olan somut olandır” gibi düşünceleri öne süren filozof kim*dir A) İbn-i Haldun B) Sokrat C) Plato D) Aristo E) İbn-i […]

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DENEME İMTİHANI 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Maddî edimler mutlaka borçlu tarafından ifa edilmesi gerekmeyen edimlerdir. b) Şahsî edimler mutlaka borçlu tarafından ifa edilmesi gereken edimlerdir. c) Müspet edimlerin şahsen ifası gerekir. d) Yapmama borçları bir müspet edimdir. e) Verme edimlerinde borçlu borcunu bir şeyin mülkiyetini devretmek suretiyle ifa eder. […]

 İNKILÂP TARİHİ I DERSİ SINAVLARI İÇİN ÖRNEK SORULAR GUZ SINAV SORULARI 1)Aşağıdakilerden hangisi ihtilalin tanımı niteliğindedir? a) Halkın güçlü önderler eşliğinde mevcut siyasal yapıyı değiştirmesi b) Yasal ve hukuki dayanağı olan değişmelerdir c) Padişahın yanında halkın yönetime katılmasıdır. d) Tek kişi egemenliğine dayanan yönetim biçimidir. e) Aristokrat sınıfın hâkim olduğu yönetim biçimidir. 2)Mustafa Kemal’in emperyalizme […]

1- 2. Dünya savaşı sırasında, Amerika ve ıngiltere tarafından yayınlanan ve savaş sonrası düzende insan haklarının dikkate alınacağını dünyaya ilan eden belge aşağıdakilerden hangisidir? A) Atlantik bildirisi B) ınsan Hakları Evrensel Bildirisi C) Avrupa Konseyi Sözleşmesi D) Birleşmiş Milletler ınsan Hakları Bildirisi E) Avrupa ınsan Haklarını Koruma Sözleşmesi 2- Atatürk’ün önderliğinde yapılan Türk Devrimi sırasında […]

ATATÜRK İLKE VE İNKİLAP TARİHİ 1-) İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Devlet yönetimini tamamiyle ele geçirdiği olay, aşağıdakilerden hangisidir? A) 31 Mart Vakası B) Balkan Savaşları C) I. Meşrutiyet D) Babıâli Baskını E) Trablusgarp Savaşı ——————————————————————————– 2-) Yurtseverler tarafından, İstanbul Hükümetine bağlı olarak yarı özerk bir siyasal kuruluş düşüncesinin pekiştirildiği kongre aşağıdakilerden hangisidir? A) İkinci Balıkesir […]

1. (A) üretim İşletmesinde döneme ilişkin bilgiler şöyledir: Dönem başı Mamul Stokları 25 000 YTL Dönem sonu Mamul Stokları 50 000 YTL Dönem başı Yarı Mamul Stoklan 15 000 YTL Üretilen Mamullerin Maliyeti 175 000 YTL Bu bilgilere göre satılan mamullerin maliyeti kaç YTL’dir? A) 125 000 B) 150 000 C) 165 000 D) 200 […]

1.devlet ekonomiye müdahale etmemeli (illa edecekse para politikası uygulamalı) 2.ekonomide tam rekabet koĢulları geçerli 3.devlet Jandarma Devlet olmalı (savunma, adalet, güvenlik) 4.fiyatlar, faizler, ücretler esnektir. 5.görünmez el teorisi geçerli (bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler) 6.denk bütçe ilkesi geçerli 7.borçlanmaya sıcak bakmazlar, olağanüstü gelirdir. Borçlanma yapılacaksa sermaye piyasasından, uzun vadeli, yatırımların finansmanı için borçlanılacak 8.dolaylı vergiyi savunurlar. […]

Hukuk:Toplum hayatını düzenleyen kurallar bütünü (ihlal durumunda devlet otoritesi tarafından yaptırım uygulanır) Anayasaevlet faaliyetlerini düzenleyen yasa metni.Devletin oluşum biçimini düzenler.Hem devleti hem bireyi kapsar.Devletle birey ilişkilerini hukuk kurallarına bağlı olarak düzenler Pozitif Hukuk: Yürürlükteki Hukuk kuralları Anayasa Üstünlüğü Kuralıiğer hukuk kurallarının anayasa metnine uygun olması kuralıdır.(1982 anayasası 11.mad.)Anayasa mahkemeleri bunu denetler. Anayasal Yönetim:Fransız ihtilalinde ortaya […]

Sonraki Sayfa »